20337

سنگ تراورتن بخش چهارم سنگ قله

سنگ تراورتن کار شده در نما