444

سنگ تراورتن بخش چهارم سنگ قله

سنگ تراورتن موجود در کار